MENU
էջը բեռնվում է
Կայքի այս բաժինը նախատեսված է վարորդական վկայականի իրավունք ստանալու տեսական քննությանը նախապատրաստվելու համար։

Այստեղ Դուք կարող եք ծանոթանալ քննական տոմսերի պարունակությանը ու գտնել քննական հարցերը՝ բաժանված ըստ թեմաների, ինչպես նաև հանձնել փորձնական քննություն։

57-22-22  099 57-22-22
Խանջյան 50, Թեքեյան Կենտրոն